پک کامل سروو 0.1KW 3000RPM ساده سری A2 دلتا

پک کامل servomotor بدون ترمز شامل : ECMA-C20401RS ASD-A2-0121-M ASD-CNSC0050 ASDBCAPW0000 ASD-CAEN0005

پک کامل سروو 0.4KW 3000RPM ترمزدار سری A2 دلتا

پک کامل servomotor ترمزدار شامل : ECMA-C20604SS ASD-A2-0421-M ASD-CNSC0050 ASDBCAPW0100 ASD-CAEN0005

پک کامل سروو 0.4KW 3000RPM ساده سری A2 دلتا

پک کامل servomotor بدون ترمز شامل : ECMA-C20604RS ASD-A2-0421-M ASD-CNSC0050 ASDBCAPW0000 ASD-CAEN0005

پک کامل سروو 0.75KW 1000RPM ساده سری A2 دلتا

پک کامل servomotor بدون ترمز شامل : ECMA-G21306RS ASD-A2-0721-M ASD-CNSC0050 ASD-CAPW1000 ASD-CAEN1005

پک کامل سروو 0.75KW 3000RPM ترمزدار سری A2 دلتا

پک کامل servomotor ترمزدار شامل : ECMA-C20807SS ASD-A2-0721-M ASD-CNSC0050 ASDBCAPW0100 ASD-CAEN0005

پک کامل سروو 0.75KW 3000RPM ساده دلتا سری B2

11,500,000 تومان
پک کامل servomotor بدون ترمز شامل : ECMA-C20807RS ASD-B2-0721-B ASDBCAPW0000 ASDBCAEN0005

پک کامل سروو 0.75KW 3000RPM ساده سری A2 دلتا

پک کامل servomotor بدون ترمز شامل : ECMA-C20807RS ASD-A2-0721-M ASD-CNSC0050 ASDBCAPW0000 ASD-CAEN0005